Krúžok  "MLADÝ MECHANIK"

        Krúžok "Mladý mechanik" začal svoju činnosť v šk. roku 2009/2010 pod názvom "Mladý strojár". Ako prví ho navštevovali študenti prvého ročníka odboru mechanik nastavovač. Jeho úlohou bolo pomôcť študentom - prvákom  pri štúdiu odborných strojárskych predmetov. Nakoľko o krúžok prejavili záujem aj žiaci odboru autoopravár /mechanik/, o rok neskor bol  krúžok "Mladý strojár" premenovaný na "Mladý mechanik"

    Krúžok je zameraný na doplnenie základných informácii a rozšírenie vedomostí z oblasti strojárskej výroby, a stále sa rozvíjajúceho automobilového priemyslu. Je určený pre študentov študujúcich v odboroch mechanik nastavovač, autoopravár a obrábač kovov.

    Jeho hlavnou úlohou a cieľom je pomôcť študentom v príprave na maturitné skúšky z odborných strojárskych predmetov a záverečné skúšky z odborných predmetov.

 

Ako sa prihlásiť na krúžok?

Na krúžok je možné sa prihlásiť na začiatku každého šk. roka prostredníctvom vzelávacích poukazov, v termíne do 15.9.  Vzdelávacie poukazy s vypísaným názvom krúžku a podpisom odovzdajte na sekretariáte školy, alebo priamo mne :) Teším sa na Vás :)

                                                                                                                       Ing. Nadežda Pondušová

viď: Fotogaléria