25.4._DOA

TC: Spaľovacie motory automobilov

 už prebraté témy:

  • demontáž motora
  • blok motora a spodné veko motora
  • opravy bloku motora

Pracovné valce

- konštrukcia vyhotovenia valcov má vplyv na životnosť motora. Hlavným opotrebovaním valcov, ktoré sú v prevádzke vystavené veľkému mechanickému a tepelnému namáhaniu, je opotrebenie ich klzných plôch + opotrebovanie valcov v dôsledku korozívnych účinkov spalín = > materiál: siva, legovaná liatina + dodatočná povrchová úprava

- podľa konštrukčného vyhotovenia rozlišujeme valce odliate v jednom celku s blokom motora alebo  valce vybavené zložkou valca.

Príznaky poškodenia tesnenia hlavy valcov:

  • strata výkonu motora,
  • úbytok chladiacej kvapaliny /pozorujeme biely výfukový plyn/,
  • úbytok oleja,
  • v motorovom oleji je chladiaca kvapalina /množstvo oleje neubúda, ale pribúda/,
  • v chladiacej kvapaline je motorový olej,
  • chladiaca kvapalina silno víri,
  • pri dvoch susedných valcoch nie je kompresia.

Opravy pracovných valcov

- pracovné valce sa triedia spoločne s piestmi podľa priemeru do 3 – 5 rozmerových skupín, odstupňovaných po 0,1 alebo 0,2 mm (označené písmenami A – E na bloku motora)

- rozmerová skupina pracovného valca a piesta sa musí zhodovať, aby bola zaručená výrobcom predpísaná vôľa medzi piestom a valcom. Montážna vôľa sa meria mierkou a býva v rozmedzí 0,05 – 0,08 mm na nových stredne veľkých motoroch max. 0,15 – 0,2 mm po opotrebovaní

Postup opravy:

a/ premerať pracovné valce dutinometrom, v 3 – 4 úrovniach pozdĺžnej a priečnej rovine motora. Ak je rozdiel medzi priemerom valca a piesta väčší ako max. prípustná vôľa, je nutné valec prevŕtať a a vyhonovať – podľa údajov výrobcu

b/ po honovaní – je možné pracovnú plochu valca lapovať jemnozrnným brúsnym plátnom

c/ vybrať pre takto opravený valec piest príslušnej rozmerovej triedy

- na vyrovnanie presahu valca – kovové podložky, presah v rozmedzí 0,03 – 0,07 mm v dotiahnutom stave, špeciálne meradlá odporúčané výrobcom.

 

Obr.1 Meranie priemeru valca dutinometrom

  

Obr. 2 Miesta na meranie priemeru valca:

A, B – smer merania, 1,2,3 – miesta merania