MAZANIE MOTOROV

význam mazania

 Sústava mastenia motora musí zásobovať súčiastky motora dostatočným množstvom oleja. Pri tom musí byť zaistený správny tlak oleja .

Mastiaci okruh musí zabezpečovať tieto úlohy:

 1. mastenie – znižuje trenie v stykoch pohybujúcich sa súčiastok motora. Trenie spôsobuje straty energie a zvýšené opotrebenie dielov.
 2. chladenie – ochrana pred prehriatím jednotlivých častí motora, ktoré môžu teplo priamo odovzdávať chladiacej kvapaline alebo chladiacemu vzduchu
 3. tesnenie – zaistenie dobrého utesnenia pracovného priestoru medzi klznými časťami (medzi piestom, piestnymi krúžkami a stenou valca)
 4. čistenie – odvod častí oteru, usadenín a zbytkov po spaľovaní alebo ich vhodná úprava, tak aby nepoškodzovali motor
 5. ochrana pred koróziou
 6. zníženie hlučnosti motora – mastiaci film tlmí hluk a vibrácie

účel mazania:

 1. Mazanie – znížiť trenie pohybujúcich sa častí
 2. Chladenie – pomáhať odvádzať teplo
 3. Tesnenie – dobre utesniť pracovný priestor
 4. Čistenie – odvádzať časti oteru a usadenín
 5. Ochrana – chrániť časti motora pred koróziou
 6. Zníženie hlučnosti – tlmiť hluk a vibrácie

Mazanie - Zníženie trenia pohybujúcich sa častí motora, ktoré spôsobujú straty energie a zvýšené opotrebovanie dielcov

 • Mazacia vrstva ( film ) tlmí hluk a vibrácie

spôsoby mastenia spaľovacích motorov

Rozlišujeme nasledujúce systémy mastenia:

 1. tlakové obežné mastenie
 2. mastenie so suchou skriňou
 3. mastenie mastnou zmesou
 4. mastenie čerstvým olejom tzv. stratové

hlavné časti mastiacej sústavy

 1. olejová vaňa
 2. sací kôš so sitkom
 3. sacie potrubie
 4. olejové čerpadlo
 5. výtlačné potrubie
 6. pretlakový ventil
 7. prepúšťací ventil
 8. olejový čistič
 9. manometer
 10. miesta mastenia motora
 11. prepadové potrubie

 funkciu mastiacej sústavy

Najdôležitejšie mastiace miesta, ktoré musia byť prostredníctvom celej mastiacej sústavy dostatočne zásobované olejom, sú ložiská kľukového hriadeľa, ojničné ložiská, zdvihátka ventilov, ložiská vačkového hriadeľa, samotné vačky, ventilové vahadlá, rozvodová reťaz, pohon príslušenstva (napr. hriadeľ rozdeľovača a olejového čerpadla a pracovná plocha valca).

U štvordobých motorov sa najčastejšie používa tlakové obežné mastenie. Čerpadlo nasáva olej cez sitkový čistič z olejovej vane. Tlačí ho vedením a mastiacimi kanálmi k masteným miestam motora. V okruhu môže byť ďalší čistič oleja a chladič oleja. Pri vysokom tlaku oleja napr. pri spustení studeného motora sa zamedzuje poistným obmedzovacím tlakovým ventilom, ktorý sa umiestňuje hneď za olejovým čerpadlom. Z mastiacich miest odkvapkáva olej a odteká späť do vane. Množstvo oleja vo vani musí byť kontrolovateľné napr. olejovou mierkou. Dnes sa však používajú aj elektrické snímače hladiny.

 

najčastejšie poruchy mastenia

 • nerozsvieti sa kontrolka po zapnutí zapaľovania
 • pri spustení motora kontrolka tlaku oleja nezhasína
 • kontrolka nezhasína ani po pridaní plynu (svieti počas jazdy)
 • aj pri vyšších otáčkach je tlak oleja nedostatočný
 • nedostatočný tlak oleja pri nízkych otáčkach

pozn.....Poruchy mazania:

Nedostatočný tlak oleja

            -Zanesený čistič oleja – vymeniť

            -Opotrebované olejové čerpadlo     – skontrolovať, vymeniť

            -Málo oleja v motore – doplniť

            -Prasknuté, netesné nasávacie    potrubie – skontrolujeme

            -Zanesené sitko v nasávacom koši – vyčistiť

Nedostatočný tlak pri nízkych otáčkach
Vysoký tlak oleja pri otáčkach nad 2000 za min

 •    Zanesený regulačný ventil – vyčistiť
 • Uzatvorený regulačný ventil – vyčistiť

Po zapnutí zapaľovania sa nerozsvieti kontrolka

 •             - Zlá žiarovka – vymeniť
 • Skorodované kontakty k spínaču
 • Zlý spínač tlaku oleja

Kontrolka svieti pri jazde vozidla

 •             - Slabý tlak oleja – doplniť olej
 • Skrat v obvode spínača oleja – skontrolujeme izoláciu
 • Zlý spínač tlaku oleja - vymeniť
 • Zvýšená spotreba oleja
 1. môže sa vyskytovať u vozidiel v zábehu      t.j. 5000 – 20000 km
 2. poškodené piestne krúžky
 3. Opotrebované pracovné plochy valcov
 4. Opotrebované vedenie ventilov
 5. Použitý olej s nízkou viskozitou
 6. Netesná mazacia sústava
 • Kontrola stavu oleja
 1. Vozidlo má byť v kľude a na vodorovnej ceste, kontroluje sa mierkou
 2. Musí sa pohybovať medzi značkami  min. a max. na mierke oleja
 3. Nízky stav oleja – ohrozuje motor
 4. Vysoký stav oleja – veľká spotreba oleja, vstup olejovej hmly do nasávania

Výmena oleja:

 1. Dodržiavať interval predpísaný výrobcom
 2. Skrátený interval vykonať vtedy, keď sa vozidlo používa v sťažených podmienkach t.j. častejšia jazda pri plnom zaťažení, jazda s prívesom, sťažené podmienky
 3. Motor pri výmene musí byť zohriaty cca 80°C
 4. Pod motor dáme nádobu
 5. Vyskrutkujeme vypúšťaciu skrutku
 6. Vyskrutkujeme olejový čistič
 7. Spätné zaskrutkovanie robíme predpísaným momentom
 8. Čistič dotiahneme rukou
 9. Nový olej dolejeme plniacim otvorom predpísanej značky
 10. Dodržujeme bezpečnosť pri práci
 11. Berieme ohľad na ekológiu
 12. Urobíme skúšobnú jazdu

 

 príčiny porúch

Nerozsvieti sa kontrolka po zapnutí zapaľovania

 • chybný spínač tlaku oleja
 • prerušený prívod prúdu k spínaču, skorodované kontakty
 • chybná kontrolka

Pri spustení motora kontrolka tlaku oleja nezhasína

 • olej je príliš horúci – ak zhasne pri pridaní plynu nejde o poruchu

Kontrolka nezhasína ani po pridaní plynu (svieti počas jazdy)

 • nedostatočný tlak oleja
 • elektrický prívod k spínaču tlaku má skrat na kostru
 • spínač tlaku oleja je chybný

Aj pri vyšších otáčkach je tlak oleja nedostatočný

 • málo oleja v motore
 • zanesené sitko na sacom koši
 • olejové čerpadlo je opotrebené
 • sacie potrubie oleja je uvoľnené alebo prasknuté
 • porucha niektorého z hlavných alebo ojničných ložísk
 • regulačný ventil tlaku oleja je pre znečistenie uzatvorený

Nedostatočný tlak oleja pri nízkych otáčkach

 • regulačný ventil tlaku oleja je pre znečistenie otvorený

následky porúch mastenia

Následkom porúch mastenia je zvyčajne ťažké poškodenie niektorej z pohybujúcich sa súčiastok motora:

 1. zadretie piestnych krúžkov
 2. zadretie piesta vo valci
 3. zadretie piestneho čapu
 4. zadretie ojničných ložísk
 5. zadretie hlavných ložísk
 6. zadretie ventilových vedení
 7. zadretie vačkového hriadeľa
 8. poškodenie vačiek     

 motorové oleje podľa vonkajšej teploty

SAE – predstavuje zaradenie olejov do skupín podľa viskozity, pričom neberie do úvahy ich iné vlastnosti

SAE má 11 tried označených:

 • 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60

W- winter (zima)

Čísla bez písmena W majú určené viskózne intervaly 100°C. Vzťahujú sa na oleje používané v lete alebo na územiach s vyššími stálymi teplotami.

Príklad: Olej 10W/40 je celoročný – umožňuje dobré štartovanie pri mínusových teplotách a zabezpečuje dobré mastenie pri vysokých teplotách.

Na Slovensku sa najčastejšie používajú tieto oleje:

 1. zimné – SAE 10W, SAE 20W
 2. letné – SAE 30, SAE 40, SAE 50
 3. celoročné – SAE 10W/30, SAE 10W/40, SAE 10W/50

 

dôvody prirodzeného starnutia olejov

 viskozitu motorového oleja