Rozvodový mechanizmus motora

 

Úlohou rozvodového mechanizmu je riadenie výmeny obsahu valcov, t.j. okamžiky otvorenia a zatvorenia ventilov pre plnenie valcov vzduchom  alebo zmesou a odstránenie výfukových plynov. Tieto okamžiky sa udávajú ako body otvorenia a zatvorenia ventilov v uhlových stupňoch pootočenia kľukového hriadeľa, meraných od úvratí.

Pozn.: napr. SO 15˚pred HU, SZ 42˚ za DU

 

Rozdelenie ventilových rozvodov podľa usporiadania a umiestnenia jednotlivých dielcov: 

Pohon rozvodu je od kľukového hriadeľa:

 1. ozubeným remeňom
 2. valčekovou reťazou
 3. ozubenými kolesami

Prevodový pomer medzi kľukovým hriadeľom a vačkovým hriadeľom je 2:1 do pomala.

Rozdelenie rozvodov:

 1. motor s postrannými ventilmi SV (SV – motor, angl. Side Valves) tzv. spodový. Má ventily v bloku motora z boku a sú ovládané zo spodu pomocou vačkového hriadeľa, ktorý je tiež v bloku. Nevýhodou tohto rozvodu je nevýhodný tvar spaľovacieho priestoru a nemožnosť zvyšovania kompresného pomeru. Dnes sa už nepoužívajú.
 1. OHV(angl. Over Head Valves – ventily sú zavesené v hlave valcov. Ovládané sú pomocou zdvíhadiel a ventilových tyčiek; a vahadiel ventilov. Vačkový hriadeľ je umiestnený v bloku motora.
 2. OHC /angl. Over Head Camshaft) – je charakteristický tým že vačkový hriadeľ sa nachádza v hlave valcov. Ventily sú ovládané buď priamo alebo pomocou vahadiel. 
 3. DOHC (angl. Double Over Head Camshaft) – má vždy dva vačkové hriadele v hlave valcov. Jeden ovláda sacie, druhý výfukové ventily. Označuje sa aj ako 2xOHC.

Hlavné časti rozvodu OHV

 • na jeho konci sa nachádza rozvodové koleso poháňané od kľukového hriadeľa. Vačkový hriadeľ nadvihuje zdvihátka ventilov, ktoré sú umiestnené excentricky. Do ventilového zdvihátka je vsunutá ventilová tyčka, ktorá cez guľové ukončenie ovláda vahadlo. Vahadlo otvára ventily a zatvára ich pružina. Poslednou súčiastkou OHV rozvodu je samotný ventil.

Základné druhy vačiek:

zakl. druhy vačiek.doc (31,5 kB)

 1. tangenciálna (priamka sa dotýka oboch kružníc)
 2. dutá (kružnica sa dotýka zvnútra)
 3. harmonická (kružnica sa dotýka zvonka)

K – kružnica

P – priamka

Vačky slúžia na otváranie a zatváranie ventilov.

Tangenciálna – spôsobuje veľké zrýchlenie a spomalenie pri zdvihu ventilu. Používa sa pre nízkootáčkové stabilné motory. Nazýva sa aj s priamym bokom.

Dutá – vytvára sa tak, že základná a vrcholová kružnica sa spája kruhovým oblúkom (kružnicou). Vytvorí dutý bok, používa sa iba v stabilných motoroch.

Harmonická – je vytvorená tromi kruhovými oblúkmi. Nábehová kružnica vymedzuje vôľu v rozvode pri začiatku zdvihu. (súčasné automobily)

Špeciálna – má boky vytvorené tak, aby vyhovovali žiadanému priebehu rýchlosti a najmä zrýchleniu zdvihu. Používajú sa v rýchlobežných motoroch.

 

 Postup pri nastavovaní ventilov je nasledovný:

 1. demontovať veko z hlavy valcov
 2. vybrať zapaľovacie sviečky
 3. otáčať remenicou kľukového hriadeľa v smere otáčok tak, aby riska HÚ na remenici stála oproti riske na kryte remenice. Pri tom musí dôjsť na niektorom z valcov k strihaniu ventilov.
 4. ak je poradie zapaľovania 1-2-4-3 nastavujeme vôle ventilov medzi driekom a vahadlom takto:
 • ventily štvrtého valca strihajú nastavujeme prvý valec
 • ak strihajú ventily tretieho valca nastavujeme druhý valec
 • ak strihajú ventily prvého valca nastavujeme štvrtý valec
 • ak strihajú ventily druhého valca nastavujeme tretí valec

 

Postup výmeny ozubeného rozvodového remeňa:

 1. pred montážou vždy skontrolujeme stav napínacej kladky a ložísk
 2. nasadíme nový remeň, nenapíname ho pákami, skrutkovačmi alebo kľúčmi
 3. napínaciu kladku oprieme o chrbát remeňa
 4. pootočíme ramenom napínacieho kolesa na excentrickom čape kým sa guľová hlava napínacieho zariadenia oproti pružine nezdvihne na doraz a prsteň napínacej jednotky sa nepohne 1 mm smerom dolu. V tejto polohe napínacie rameno na napínacom kolese zafixujeme, nie však na pevno. Takto zafixované napínacie koleso spustíme na remeň.
 5. skontrolujeme znaky nastavenia
 6. dvakrát otočíme kľukovým hriadeľom a sledujeme plynulosť chodu remeňa
 7. ak je všetko v poriadku prekryje sa horná hrana prsteňa napínacej jednotky a spodný stupeň napínacieho ramena bude v rovnakej výške (prekrytie s druhým stupňom je ešte povolené)
 8. napínacie zariadenie zafixujeme
 9. pretočíme motor a opäť skontrolujeme značky nastavenia
 10. naštartujeme motor a odsledujeme chod remeňa (musí byť tichý)
 11. namontujeme kryt remeňa